تهرانپارس، خیابان رشید
021-77852413021-77852413

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 11:00 الی 12:00