تهرانپارس، خیابان نونکار
تهرانپارس، خیابان نونکار تهران تهرانپارس IR
021-77882350021-77882350

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 11:00 الی 12:00