تهرانپارس، ابتدای وفادار شرقی
021-77380631021-77380631

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 10:00 الی 11:00