تهرانپارس، پایین تر از فلکه چهارم
021-77377376021-77377376

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 8:00 الی 9:00