آیا می‌دانستید که دوغ با دوغ فرق داره ؟ 


مهمترین تفاوت اینکه دوغ ماهشام پروبیوتیک و گرماندیده است و نگهدارنده اش دمای سرد یخچاله ! میپرسید این موضوع چه تاثیری روی کیفیت دوغ داره ؟ ادامه مطلب را در فیلم ببینید .