دوغ یخچالی ماهشام با بیشتری حجم ماست هم از ارزش های غذایی فراوانی برخوردار هست و هم به خاطر طبیعی و روزانه بودن سیستم گوارشی حال خوب و حس فرح بخشی رو تجربه میکنه