مجیدیه شمالی، 16 متری دوم نبش کوچه درخشانی
0212252885602122528856
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:30 الی 12:30
مجیدیه شمالی، خ محمدی پایین تر از میدان
0212251158702122511587
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:30 الی 12:30
مجیدیه شمالی، کوچه ذاکر
0212251379402122513794
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:30 الی 11:30
مجیدیه شمالی، دور میدان ملت
0212251211102122512111
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:30 الی 11:30
مجیدیه شمالی، نبش کوچه غفاری
0212250250002122502500
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30
مجیدیه شمالی، قبل از تالار جنب کارواش
0212631186302126311863
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30
مجیدیه شمالی، نبش کوچه نانملکی
0212251170902122511709
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30
مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت
0212231213702122312137
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30
مجیدیه شمالی، خ شهید محمدی داخل کوچه افتخاری
0212233543402122335434
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30
مجیدیه شمالی، خ شهید محمدی نبش کوچه افتخاری
0212230917302122309173
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30
مجیدیه شمالی، خ ریحانی نبش میرزا علی
0212631602302126316023
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30
مجیدیه شمالی، مجیدیه میدان بهشتی روبروی بانک پاسارگاد
0212253583302122535833
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30
مجیدیه شمالی، خ کرد خ ولی زاده
0212252539902122525399
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30
مجیدیه شمالی، خ کرد خ ولی زاده جنب نانوایی
0212251350802122513508
زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30
Showing 14 results