مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت
0212231213702122312137

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30