ازگل، خیابان نوبهار جنوبی، نبش گل بهار
0212219196602122191966

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 10:00 الی 11:00