آیت الله کاشانی،خیابان الهی، خیابان گلهای یکم
021-44953320021-44953320

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00