مجیدیه شمالی، مجیدیه میدان بهشتی روبروی بانک پاسارگاد
0212253583302122535833

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30