مجیدیه شمالی، خ محمدی پایین تر از میدان
0212251158702122511587

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:30 الی 12:30