مجیدیه شمالی، کوچه ذاکر
0212251379402122513794

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:30 الی 11:30