شهرک امید، بازارچه تره بار
0217707849602177078496

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 9:30 الی 10:30