مجیدیه شمالی، نبش کوچه نانملکی
0212251170902122511709

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30