مجیدیه شمالی، خ ریحانی نبش میرزا علی
0212631602302126316023

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30