مجیدیه شمالی، 16 متری دوم نبش کوچه درخشانی
0212252885602122528856

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:30 الی 12:30