ازگل، خیابان 12 متری مدرسه روبروی برج اورانوس
0212248299302122482993

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 06:00 الی 07:00