مجیدیه شمالی، نبش کوچه غفاری
0212250250002122502500

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30