آیت الله کاشانی،خیابان مهران
021-44010804021-44010804

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00