باغ فیض، خیابان باهنر، رو به روی تره بار
021-46046357021-46046357

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:00 الی 12:00