ازگل، خیابان هاشم ازگلی نبش بن بست بهار
0212245682002122456820

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 09:00 الی 10:00