دیباجی شمالی، خ یاسین خ آذر مینا پ 22
0212283220102122832201

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 07:00 الی 08:00