نوبنیاد، خیابان لنگری، خیابان صنایع پلاک 9
0212691005802126910058

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 07:00 الی 08:00