باغ فیض، خیابان باغ فیض
021-4441593021-4441593

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:00 الی 12:00