دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، خیابان عبدلی نبش کوچه عباسی
0212282893002122828930

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00