قنات، بلوار مطهری نبش دوم شرقی
0217706614102177066141

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 12:30 الی 13:30