دیباجی شمالی، نرسیده به اتوبان صدر نبش کوچه نوریان جنب مسجد الرضا
0212647073802126470738

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 07:00 الی 08:00