مجیدیه شمالی، خ شهید محمدی نبش کوچه افتخاری
0212230917302122309173

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30