اختیاریه شمالی، بالاتر از میدان اختیاریه بعد از چهارراه داور پلاک 27
0212255250802122552508

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 06:00 الی 07:00