رسالت، خ نیرو هوایی چهار راه فرجام
0217721066302177210663

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 7:30 الی 8:30