سراج، خ استقلال خ شکوفه نبش کوچه اول
0217736853302177368533

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 10:30 الی 11:30