دیباجی شمالی، روبروی کوچه یاس پلاک 74
0212228185002122281850

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 07:00 الی 08:00