دیباجی شمالی، خیابان یاسین، خیابان آذر مینا
0212229798202122297982

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 07:00 الی 08:00