آیت الله کاشانی،پیامبر غربی، روبه روی خیابان جهاد
021-44449090021-44449090

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:00 الی 11:00