مجیدیه شمالی، خ کرد خ ولی زاده
0212252539902122525399

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30