قنات، بلوار مطهری بین کوچه 7 و 8
0217736506502177365065

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 12:30 الی 13:30