آیت الله کاشانی،خیابان شاهین جنوبی
021-44078420021-44078420

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:00 الی 11:00