خیابان استخر، برج های شهرک فرهنگیان
0217707821102177078211

زمان توزیع: روزهای فرد بین ساعت 12:30 الی 13:30