رسالت، خ شهید کرد بالاتر از کیخسروی
0212250178302122501783

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 7:30 الی 8:30