آیت الله کاشانی، خیابان الهیه
021-44024481021-44024481

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00