مجیدیه شمالی، دور میدان ملت
0212251211102122512111

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 10:30 الی 11:30