آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، نبش دوم
021-44041222021-44041222

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00