مجیدیه شمالی، خ کرد خ ولی زاده جنب نانوایی
0212251350802122513508

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 9:30