آیت الله کاشانی،خیابان 22 بهمن
021-44494703021-44494703

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 12:00 الی 13:00