حکیمیه، شهرک بهشتی
0217700731802177007318

زمان توزیع: روزهای فرد از ساعت 7:30 الی 8:30