اشرفی اصفهانی،خیابان پیامبر، خیابان هجرت
021-44077094021-44077094

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 11:00 الی 12:00