آیت الله کاشانی،پیامبر غرب، بلوار مطهری
021-44013273021-44013273

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00