آیت الله کاشانی،خیابان مهران نبش سازمان آب
021-44974016021-44974016

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 07:00 الی 08:00