دیباجی شمالی، نبش سه راه دژم جو پلاک 48
0212229516102122295161

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 07:00 الی 08:00