مجیدیه شمالی، خ شهید محمدی داخل کوچه افتخاری
0212233543402122335434

زمان توزیع: روزهای زوج از ساعت 9:30 الی 10:30